Förklaringar * Explanations


Definitioner, förklaringar, kommentarer och tips. * Definitions, explanations, comments and tips.

495 övningar * 495 exercises


Quiz-övningar för adjektivformer och ordförståelse. * Quiz exercises for adjective forms and word comprehension.

Lathundar * Cheat sheets


Lathund för adjektivformer, information och en masterlista för alla adjektiv. * Cheat sheet for adjective forms, information and a master list for all adjectives.

Krydda din svenska!


Adjektiv hjälper oss att beskriva. Utan adjektiv blir språket ganska tråkigt.
I den här kursen får du lära dig 100 vanliga svenska adjektiv. Du får lära dig adjektivens former (grundform, T-form och A-form). Du får exempelmeningar för alla former, och extra kommentarer om betydelsen, undantag och även förslag på vilka prepositioner som kan användas i olika fraser.
Varje lektion har formövningar, och det finns också sammanfattande övningar, så att du verkligen kan träna förståelsen av alla adjektiv.
Totalt har kursen 495 övningar.
Alla förklaringar och exempel finns på både svenska och engelska.
Du kan börja kursen när du vill, och det finns inget slutdatum för tillgång till kursen.
Kursen passar perfekt för nivå A2, B1, och B2.

BONUS! Lär dig 18 vanliga idiomatiska uttryck med färger.
Spice up your Swedish!


Adjectives help us describe. Without adjectives, language becomes quite dull.
In this course, you will learn 100 common Swedish adjectives. You will learn the forms of adjectives (basic form, T-form, and A-form). You will also have example sentences for all forms, along with additional comments on meaning, exceptions, and suggestions for which prepositions that can be used.
Each lesson includes form exercises, and there are also summary exercises, so you can truly practice understanding all the adjectives.
There are 495 exercises in total.
All explanations and examples are in both Swedish and English. You can start the course whenever you wish, and there's no access end date.
The course is perfect for level A2, B1, and B2.

BONUS! Learn 18 common idiomatic expressions with colours.

Example Curriculum

  Introduktion * Introduction
Available in days
days after you enroll
  Motsatser * Opposites
Available in days
days after you enroll
  Färger * Colours
Available in days
days after you enroll
  Känslor * Emotions
Available in days
days after you enroll
  Lathundar * Cheat sheets
Available in days
days after you enroll

PRIS * PRICE